Įeiti
     
Facebook Twitter
Eiti į pagrindinį puslapį
Švietimo portalas
Paieška
Registruotis    Prisijungti
Priminti slaptažodį
   
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos (SPPC) metodiniai leidiniai
 iKO9LQCP511.png

Naujoji (Z) karta - prarastoji ar dar neatrastoji?

Visuomenės raida susijusi su kartų kaita. Sociologinės kartų teorijos autorių sociologo N. Howe ir istoriko, dramaturgo W. Strausso manymu, kartų skirtumus lemia ne žmonių amžius, bet skirtingos įvairių kartų vertybių sistemos. Susiformavusi pradinė vertybių sistema išlieka visą gyvenimą, lemia žmogaus veiklą ir elgesį.

Atsisiųskite leidinį  

 

Savižudybių prevencija mokykloje (2012)

Šiame leidinyje pristatoma savižudybių prevencijos programa – tai tęstinis darbas, siekiant įgyvendinti efektyvų krizių valdymo darbą mokyklose. Šįsyk dėmesio centre – savižudybių prevencija mokyklose.

Atsisiųskite leidinį  

 

„GEOGRAFIJA. 8 klasės mokytojo knyga“ (2011)

Knygoje pateiktos metodinės rekomendacijos, padėsiančios mokytojui derinti vadovėlio ir naujai išleistų specialiųjų mokymo priemonių naudojimą, individualizuoti užduotis ir pan.

Atsisiųskite leidinį  

 

„MATEMATIKA. 1-4 klasės mokytojo knyga“ (2011)

Knygoje pateiktos metodinės rekomendacijos, padėsiančios mokytojui derinti vadovėlio ir naujai išleistų specialiųjų mokymo priemonių naudojimą, individualizuoti užduotis ir pan.

Atsisiųskite leidinį  

 

Padėkite vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokyklose patirtis (2011)

Leidinį sudaro keturi skyriai. Pirmajame apžvelgiami teoriniai bendradarbiavimo aspektai, antrajame aptariamos Lietuvos mokyklų ir jų partnerių įžvalgos apie tai, kokie veiksniai palengvina bendradarbiavimo procesą, kas padeda jų praktikoje. Trečiąją dalį sudaro gerosios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiai. Pateikiami aštuoni pasakojimai, kuriuose atskleidžiama, su kokia problema susidūrė mokyklos bendruomenė, kaip ši problema buvo sprendžiama, kokių rezultatų pasiekta, kaip bendradarbiaujantys partneriai prisidėjo įveikiant sunkumus. Paskutinėje dalyje pateikiamos rekomendacijos švietimo darbuotojams, padėsiančios sėkmingiau spręsti vaikų problemas bendradarbiaujant įvairiems profesionalams.

Atsisiųskite leidinį  

 

Mano vaikas - mokinys (2011)

Šiame leidinyje apžvelgiami svarbiausi mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai, analizuojami kylantys sukumai, siūlomi jų sprendimo ir pagalbos būdai, aptariamos bendradarbiavimo su mokykla galimybės.

Leidinys skirtas mokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

Atsisiųskite leidinį  

 

„Krizių valdymas mokyklose“ (2010)

Tai metodinė medžiaga parengta remiantis daugiamete Jaunimo psichologinės paramos centro krizių įveikimo praktine patirtimi, kuri buvo apibendrinta ir atskirose knygose (K. O. Polukordienė „Psichologinės krizės ir jų įveikimas“, 2003 m.; „Netekčių psichologija“ 2008 m.). Rengiant programą buvo naudojama šių knygų medžiaga, taip pat naujausia literatūra apie krizių valdymą mokyklose ir esant ekstremalioms situacijoms.

Atsisiųskite leidinį  

 

„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa mokinių tėvams. Metodinės rekomendacijos“ (2009)

Šios metodinės rekomendacijos skirtos darbui su mokinių tėvais švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas. Priemonės sudarytojai tikisi, kad jos taikymas ne tik padės užtikrinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bendrosios prevencijos veiksmingumą mokyklos bendruomenėje, stiprins mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą, didins tėvų vaidmenį sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos problemas mokyklose, bet ir skatins tėvus daugiau dėmesio skirti bendravimui su savo vaikais, mokytis pažinti jų poreikius, vaiko raidos ypatumus, formuoti sveiką gyvenseną šeimoje, stiprinti savo ir vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

Šiomis Metodinėmis rekomendacijomis taip pat siekiama suteikti mokinių tėvams informaciją apie mokyklos ir jos socialinių partnerių bei kitų viešųjų organizacijų teikiamą socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę, medicininę, specialiąją pagalbą, didinti tėvų bendravimo bei bendradarbiavimo su kitais mokyklos bendruomenės nariais įgūdžius, motyvaciją ir atsakomybę, organizuojant ir vykdant psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją.

Atsisiųskite leidinį  

 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos yra skirtos pedagogams, ugdantiems vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikus (2009)

Rekomendacijų tikslas - padėti pedagogams planuoti specialųjį ugdymą bendrųjų programų kontekste. Rekomenduojami žinios ir gebėjimai nesiejami nei su ugdymo metais (klase), nei su mokinių amžiumi, - pedagogai renkasi ugdymo turinį atsižvelgdami į sutrikusio intelekto mokinių individualius poreikius ir galimybes.  Šis projektas tėra pirmasis bandymas integruoti žymią negalią turinčių vaikų ugdymosi tikslus į bendrųjų programų rėmus. Pateikiamose rekomendacijose yra funkcinio ugdymo aspektas, tai yra didžiausias dėmesys skiriamas praktinių gebėjimu ugdymui, o teorinės žinios atlieka daugiau pagalbini vaidmenį.

Atsisiųskite leidinį  

 

Nusikalsti linkusių vaikų konsultavimas: praktiniai patarimai (2009)

Šis leidinys – tai metodinė priemonė, skirta mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose dirbantiems socialiniams pedagogams, psichologams, specialiesiemspedagogams, klasės ar grupės auklėtojams ir kitiems specialistams, kuriems tenka individualiai konsultuoti linkusius nusikalsti vaikus ir vykdyti minimalios priežiūros priemones. Metodinės priemonės pagrindinis tikslas – supažindinti su individualaus konsultavimo ypatumais, pagrindiniais konsultavimo principais, etapais bei metodais, kurie skatintų linkusių nusikalsti vaikų teigiamus elgesio pokyčius.

Atsisiųskite leidinį  

 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai (2009)

Metodinės rekomendacijos skirtos mokyklų pedagogams ir specialistams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi problemų .Jose pateikiama specifinių mokymosi negalių samprata ir klasifikacija, diskalkulijos apibrėžimas ir  ryšys su kitomis mokymosi negalėmis, pristatoma diskalkulijos raiška, analizuojamos matematikos mokymosi negalių priežastys, mokinių turinčių matematikos mokymosi negalių emocijų ir motyvacijos ypatumai. Rekomendacijose taip pat analizuojami konkretūs diskalkulijos pavyzdžiai, pateikiami  praktiniai patarimai,  žaidimai,  priemonės, skirti matematikos mokymui.

Atsisiųskite leidinį  

 

Kaip atpažinti vaiko gabumus? (2008)

Metodinės rekomendacijos skiriamos  pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams, auginantiems ir ugdantiems gabius vaikus. Šiame leidinyje apžvelgiamos gabumų teorijos, gabaus vaiko apibrėžimai, pagrindiniai gabumų įvertinimo metodai ir principai, gabumų požymiai, gabių vaikų ypatybės, pažintinės ir socialinės gabių vaikų raidos ypatumai. Aptariamos ypatingos gabių vaikų grupės, tokių vaikų mokymosi ir elgesio ypatumai. Parengė Aida Šimelionienė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams (2008)

Leidinyje, skirtame specialistams, kurie ugdo, vertina, konsultuoja vaikus, turinčius elgesio sutrikimų, autorė pateikia vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimų sampratą, atskleidžia elgesio sunkumų prigimtį, aprašo pagalbos galimybes, ugdymo strategijas, pateikia nemažai praktinių patarimų. Pateikiama informacija padės susisteminti jau turimas žinias ir atrasti atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, susijusių su dėmesio ir aktyvumo sunkumų turinčių vaikų ugdymu.Parengė Asta Dervinytė-Bongarzoni.

Atsisiųskite leidinį  

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas (2008)

Leidinys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams, auginantiems kalbos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus. Pirmoje dalyje apibūdinama vaikų kalbos raida nuo pirmųjų iki septintųjų metų, atskleidžiami sutrikusio intelekto, sutrikusios klausos ir regos vaikų kalbos raidos ypatumai. Antroje dalyje kalbama apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio sunkumų, ugdymą, pateikiami efektyvūs elgsenos formavimo ir valdymo būdai, pedagoginio poveikio metodai, ugdantys vaiko savivertę, skatinantys formuotis visavertę ir kūrybišką asmenybę, padedantys vaikams saugiai jaustis, nebūti išskirtiems iš kolektyvo. Rengėjai: Rimantė Juškuvienė, Alma Luneckienė, Lina Palačionienė, Birutė Petrilionienė, Silva Striunga.

Atsisiųskite leidinį  

 

Emocinės raidos įtaka tolimesniam vaiko asmenybės vystymuisi (2008)

Leidinys skirtas tėvams ir plačiam su vaikais dirbančių specialistų ratui, jame kalbama  apie emocijas, jų raidą, įtaką vaiko asmenybės formavimuisi, analizuojamas vaiką supančios aplinkos, tėvų, šeimos narių, ugdymo bei gydymo įstaigose dirbančių specialistų vaidmuo ir atsakomybė, apžvelgiami vaikų emocijų sutrikimai, galimi kompleksiniai psichosocialinės pagalbos būdai. Parengė Sigita Lesinskienė, Virginija Karalienė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Mokykla gali įveikti patyčias (2008)

Rekomendacijos mokytojams apie patyčias kaip reiškinį, jų pasekmes aukai, skriaudėjams ir psichologiniam mokyklos klimatui bei patyčių prevenciją mokykloje. Pateikiami praktiniai patarimai, kaip stebėti, reaguoti ir kokių priemonių imtis. Parengė Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Moku bendrauti be patyčių (2008)

Rekomendacijos vaikams ir paaugliams apie patyčias ir jų situacijų sprendimą: kodėl būtina laikytis taisyklių, kaip elgtis, jei patiri patyčias arba esi jų stebėtojas, kaip gali padėti ir kur kreiptis, prireikus pagalbos. Parengė Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Galiu padėti savo vaikui (2007)

Knygelė tėvams apie smurtą prieš vaikus, kurioje aprašytos smurto rūšys, kaip atpažinti, kad prieš vaiką yra naudojamas smurtas. Supažindinama, kokie žmonės smurtauja, kokius veiksmus naudoja vaikai, kur kreiptis ir kam teikti profesionalią pagalbą. Parengė Žydrė Arlauskaitė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam (2007)

Knygelė vaikams apie smurtą, koks gali būti smurtas, kodėl kai kurie suaugusieji skriaudžia vaikus ar jų neprižiūri, ar gali vaikai būti smurtautojais, kaip apsisaugoti ir kur kreiptis patyrus prievartą. Parengė Aušra Kurienė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba (2007)

Smurtas mokykloje - itin aktuali problema ne tik pedagogams, bet ir vaikams, jų tėvams. Metodinės rekomendacijos "Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba" supažindina įvairių sričių specialistus su  smurto mokykloje problema, galimais sprendimo būdais. Rekomendacijose pateikti konkretūs patarimai, kaip reikėtų elgtis mokykloje, kokių priemonių imtis, norint mažinti smurto paplitimą. Parengė Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Socialinių įgūdžių ugdymo programa Tiltai (2007)

Leidinys yra metodinė priemonė, skiriama psichologams, socialiniams pedagogams bei dirbti su paauglių grupėmis parengtiems pedagogams. "Tiltai" tikslai - turinčių elgesio sunkumų, nusikalsti linkusių paauglių socializacija, psichologinio atsparumo stiprinimas, jų prosocialių vertybių ir nuostatų diegimas.

Atsisiųskite leidinį  

 

Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje (2007)

Mokomoji knyga, kurios tikslas - aptarti prevencinio darbo grupių mokyklosekonstravimo galimybes bei identifikuoti jų veiklos charakteristikas. Leidinį sudaro trys dalys: pirmojoje analizuojama prevencinio darbo grupių samprata, antrojoje apibūdinamos prevencinių grupių veiklos charakteristikos, o trčiojoje - pristatomi grupių formavimo etapai, praktinių veiklų pavyzdžiaiir trumpa teorinė medžiaga.

Atsisiųskite leidinį 

 

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas (2007)

Tai mokomoji metodinė priemonė, kurioje remiamasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Joje pateikiama informacija pedagogams, kurie su ugdytiniais aptaria šeimos, lytiškumo, bendravimo temas. Pirmoji knygos dalis skirta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos temų - lytis kultūra visuomenė; šeima; lytinė sveikata; rizikinga elgsena - apžvalgai. Antrojoje dalyje pateikiami darbo su skirtingo amžiaus ugdytiniais ypatumai, pamokų pavyzdžiai ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.

Atsisiųskite leidinį 

 

Už tylos sienos (2007)

Šis leidinys - tai pasidalijimas patirtimi, kuri sukaupta per dešimtmetį dirbant jaunimo savižudybių prevencijos srityje. Savižudybių prevencijos gairės mokykloje apibūdina savižudybių prevencijos mokyklos bendruomenėje veiklos organizavimą, pagalbos teikimą savižudiškų ketinimų turintiems vaikams ir paaugliams bei mokyklos bendruomenei po jos nario savižudybės. Parengė Nida Žemaitienė.

Atsisiųskite leidinį  

 

Mokinių savižudybės ir jų prevencija (2006)

Metodinė priemonė mokyklų administracijai, mokytojams ir kitiems mokyklų darbuotojams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais, sprendžiant problemas, susijusias su savižudybių krizėmis. Parengė Remigijus Auškelis.

Atsisiųskite leidinį  

 

Savižudybių prevencija mokykloje (2004)

Metodinės rekomendacijos socialiniams pedagogams. Pateikiamos žinios, reikalingos savižudybių prevencijai, intervencijai ir postvencijai. Parengė Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė, Remigijus Auškelis.

Atsisiųskite leidinį  

​​​​

Švietimo portalo steigėjas

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo portalo valdytojas

Švietimo informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos. ©2013 ITC.

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus

raštišką ITC sutikimą

Kontaktai

Į pradžią

Paieška

Visas svetainės medis

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas