18.9.1. Turinio apimtis. Rusų kalba
 
Šio skyriaus tikslas padėti mokytojui susidaryti išsamų kalbos sandaros mokymo vaizdą, sujungti į visumą išskaidytas kalbos sandaros temas, integruotas į visas kalbinės veiklos rūšis.
 
18.9.1.1. Kalbinis ugdymas 
Kalbinė veikla
 
Klausymas ir kalbėjimas
Aptariama, kas yra klausymas, kokia jo svarba bendravimui. Mandagus ir atidus mokytojo ir klasės draugų pasisakymų klausymas. Kalbėjimo ketinimų suvokimas: paprašyti, atsiprašyti, sutikti, nesutikti, atsisakyti, paklausti, pakviesti, pasidalyti jausmais.
Oficialios ir neoficialios situacijų suvokimas.
Mokomasi formuluoti klausimus siekiant išsiaiškinti, patikslinti informaciją. Kuriamos žaidybinės situacijos, siejančios kalbėjimą ir klausymąsi. Mandagumo formulės, atitinkančios įvairias kalbėjimo situacijas (kreipimasis, pasisveikinimas, prisistatymas, prašymas, padėka, atsiprašymas, atsisakymas, atsisveikinimas, nežinojimas).
Intonacijos reikšmė bendraujant.
Laisvas minčių, jausmų reiškimas, pokalbiai mokinių amžių atitinkančiomis temomis, pasakojimai, skatinantys lyginti faktus, pagal mokinio galimybes apibendrinti, daryti išvadas.
Rišlus pasakojimas bei atpasakojimas pagal klausimus, planą ar paveikslėlius.
 
Skaitymas
Skaitymo įgūdžių ugdymas(is). Pauzės ir loginio kirčio paisymas.
Klausimų ir atsakymų formulavimas remiantis perskaitytu tekstu.

Rašymas
Rusų kalbos spausdintinės ir rašytinės raidės. Rašymo įgūdžių ugdymas(is).
Aiškios rašysenos reikšmė komunikacijai.
Žodžių, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo, rašymas. Vardų ir vietovardžių
rašymas didžiąja raide.
Sakinio suvokimas ir sudarymas.
Sakinio ribų žymėjimas. Skyrybos ženklai sakinio gale.
Rašytinių tekstų kūrimas pagal pavyzdį (žinutė, sveikinimas, asmeninis laikas, rašinėlis).
 
Kalbinės veiklos temos
Aš. Mano šeima. Mano draugai. Mano klasė, mokykla. Mano miestas ar kaimas. Kuo noriu būti? Mano ir draugų pomėgiai, laisvalaikis, pareigos. Elgesio taisyklės ir etiketo reikalavimai (per pamoką, valgykloje, svečiuose ir pan.). Bendravimo problemos ir sprendimo būdai.
Tekstas ir jo struktūra.
Teksto tema. Pavadinimo ryšys su tema. Reikšminiai žodžiai. Pagrindinė teksto mintis.
Teksto planas. Išgirsto ir skaityto teksto atpasakojimas.
 
Kalbos pažinimas ir vartojimas 
Kam reikalinga žmogui kalba? Žodžio poveikis žmogui. Patarlės apie žodį ir kalbą. Gimtoji kalba. Bendrinė kalba.
Garsai gamtoje. Muzikos garsai. Rusų kalbos garsai.
Garsas ir raidė. Abėcėlė. Balsiai ir priebalsiai, taisyklingas tarimas. Žodyno turtinimas (veiksmų, daiktų, reiškinių, požymių pavadinimai, frazeologizmai). Elementarus veiksmo laiko supratimas.
Gramatinių formų vartojimo pratimai. Kalbiniai žaidimai.
18.9.1.2. Literatūros ir kultūros pažinimas 
Rusų tautosakos (pasakos, mįslės, patarlės, greitakalbės, priežodžiai), rusų, lietuvių bei kitų tautų vaikų literatūros kūrinių skaitymas ir aptarimas. Pratinimas pajausti tautosakos ir grožinės literatūros pažintinę, etinę bei estetinę vertę.
Kalbos išraiškingumo ugdymas (pasakų sekimas, eilėraščių deklamavimas, inscenizavimas ir pan.).
Įvairios knygų paskirties suvokimas: knygų įvairovė (vadovėlis, pasakų rinkinys, vaikų enciklopedija ir kt.), knygos autorius, pavadinimas, dailininkas, sutartiniai ženklai. Mokymasis naudotis biblioteka, savarankiškai pasirinkti knygą pagal pomėgius.
Mokymasis atskirti eiliuotą ir neeiliuotą kūrinį. Pasakų iliustravimas.
Kūrybiniai darbai: pasakos, mįslės kūrimas.
Rusų tradicinės šventės, pvz., Naujieji metai. personažai, simbolika, dainos, eilėraščiai, tradicijos.