5. Biologija – gamtamokslinio ugdymo dalykas
5.1. Dalyko paskirtis 
 
5.1.1. Biologijos vidurinio ugdymo programa skirta toliau ugdyti gamtamokslinę kompetenciją, nuodugniau nagrinėjant biologinių sistemų funkcionavimą ir gamtos vienovę. Mokydamiesi biologijos mokiniai geriau suvoks sveikos gyvensenos biologinę prasmę ir darnaus vystymosi idėjų reikšmę išsaugant biosferą ir užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybę. Atlikdami įvairius tiriamuosius darbus mokiniai mokysis taikyti biologijos žinias sprendžiant realias gyvenimo problemas.
5.1.2. Biologijos programoje aprašytos svarbiausios biologijos sąvokos, gebėjimai jomis naudotis, tyrimų metodų specifiką. 
5.1.3. Nors dirbant pagal šią biologijos programą nagrinėjamos ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos temos tokios kaip: ląstelė, genetika, ekologija ir kt., tai daroma kitu lygmeniu ir analizuojant kitus klausimus. Todėl biologijos vidurinio ugdymo programos turinys pakoreguotas šiais aspektais: nuodugniau nagrinėjami viduląsteliniai procesai, biotechnologijomis, skiriant daugiau dėmesio evoliucijai ir ekologijai ir jungiant jas į vieną veiklos sritį, teikiamas modernesnis požiūris į žmogaus sveikatą.  Svarbu, kad mokiniai 11 12 klasėse remtųsi jau turima patirtimi ir toliau plėtotų žinias, supratimą ir gebėjimus. Biologijos mokymąsi svarbu integruoti ir su kitų dalykų pamokose įgytomis žiniomis ir gebėjimais, ugdyti mokinių kritinį mąstymą.
5.1.4. Biologijos vidurinio ugdymo programoje aptariami bendrojo ir išplėstinio kursų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, struktūra, ryšiai su kitais dalykais, didaktinės nuostatos, mokymosi aplinka, apibrėžiami mokinių pasiekimai, mokymo turinys ir vertinimas, aprašomi laukiami mokinių pasiekimai (žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos) baigiant 12 klasę. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir galimybes, taip pat į mokymo(si) sąlygas mokykloje, pritaiko ugdymo turinį klasei (mobiliajai grupei) ir pavieniams mokiniams. Mokinių pasiekimai konkretinami formuluojant pamokų mokymosi uždavinius, kurie yra orientuoti į konkrečius rezultatus ir vertinimą.