I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa (toliau – Programa)  įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), keliamus tikslus ir ugdo bendrąsias kompetencijas. Etninės kultūros ugdymas yra integrali bendrojo ugdymo dalis. Programa apibrėžia tikslus ir uždavinius, struktūrą, integravimo galimybes, ugdymo gaires, nurodo tinkamos mokytis aplinkos ypatybes, nustato turinio apimtis, mokinių pasiekimus, pateikia pasiekimų vertinimo pagal lygius kriterijus.
2. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 77-3043).
3. Etninės kultūros ugdymas 11–12 (III–IV gimnazijų) klasėse padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą  kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę, pagarbą tradicinėms dorovės normoms, gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms, kitų tautų kultūrinėms vertybėms.
4. Programa yra pasirenkamoji ir gali būti įgyvendinama mokyklose, vykdančiose mokymą lietuvių kalba ar tautinės mažumos kalba, taip pat neformaliojo švietimo mokyklose. Programa yra viena iš priemonių ugdyti mokinių kultūrinę kompetenciją.