5. Svyravimai ir bangos
Nuostata
Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir jų raida.
Esminis gebėjimas
Analizuoti periodinius vyksmus kaip svyravimus ir bangas, atpažinti juos gamtoje, buityje ir technikoje, klasifikuoti šių reiškinių įvairovę pagal būdingus požymius.
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
5.1. Atpažinti laisvuosius ir priverstinius svyravimus, paaiškinti rezonanso reiškinį. Eksperimentiškai nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. 5.1.1. Apibūdinti laisvuosius ir priverstinius svyravimus.
5.1.2. Nusakyti rezonanso reiškinį, pateikti jo pasireiškimo ir taikymo buityje bei technikoje pavyzdžių.
5.2. Paaiškinti periodinius vyksmus, taikant juos apibūdinančius parametrus, spręsti uždavinius. Skirti svyravimus ir bangas.
5.2.1. Periodinius vyksmus apibūdinti kaip svyravimus ir bangas, nurodyti jų skirtumus.
5.2.2. Nusakyti periodinius vyksmus apibūdinančius pagrindinius parametrus: amplitudę, dažnį, periodą, kampinį dažnį, bangos ilgį, sklidimo greitį.
5.2.3. Užrašyti ir paaiškinti harmoninių svyravimų lygtį.
5.2.4. Apibūdinti skersines ir išilgines bangas.
​5.3. Skirti ir analizuoti garso bangas. ​5.3.1. Apibūdinti garso bangas kaip bangas tampriose terpėse.
5.3.2. Apibūdinti garso greitį įvairiose terpėse, garso stiprį ir aukštį.
5.3.3. Apibūdinti ultragarsą. Pateikti pavyzdžių, kur taikomas ultragarsas, kur aptinkamas gamtoje.
​5.4. Paaiškinti kintamąją elektros srovę ir jos taikymą, palyginti ją su nuolatine srove. ​5.4.1. Apibūdinti kintamąją srovę, jos stiprio ir įtampos efektines vertes.
5.4.2. Nurodyti, kaip kintamoji srovė taikoma buityje ir technikoje.
5.4.3. Saugiai naudotis buitiniais ir paprasčiausiais elektros matavimo prietaisais, nurodyti pagrindines saugaus darbo priemones (elektros saugikliai, įžeminimas ir kt.).
​5.5. Paaiškinti elektromagnetinių bangų susidarymą, sieti jų savybes ir išsidėstymą elektromagnetinių bangų skalėje su jų dažniu (ilgiu). ​5.5.1. Apibūdinti elektromagnetinį lauką, jo sklidimą vakuume ir terpėse.
5.5.2. Apibūdinti elektromagnetinių bangų įvairovę, elektromagnetinių bangų skalę, nurodyti atskirų elektromagnetinių bangų savybes.
5.5.3. Nusakyti šviesos ir daiktų spalvas.
5.5.4. Pateikti elektromagnetinių bangų taikymo moderniose telekomunikacijos priemonėse, buityje, moksle ir pramonėje pavyzdžių (radijas, televizija, radiolokacija, mobilieji telefonai, bevielis ryšys ir kt.).
5.5.5. Apibūdinti elektromagnetinio lauko poveikį žmogui.
​5.6. Paaiškinti geometrinės optikos dėsnius ir taikyti juos sprendžiant uždavinius, paaiškinti atskirų optinių prietaisų veikimą ir naudojimą. ​5.6.1. Apibūdinti šviesos spindulio sąvoką, atspindį ir lūžį skirtingų optinių terpių sandūroje, optinės terpės lūžio rodiklį.
5.6.2. Apibūdinti visiškąjį vidaus atspindį ir jo taikymą šviesolaidžiuose.
5.6.3. Paaiškinti lęšių taikymą svarbiausiuose optiniuose prietaisuose (fotoaparate, mikroskope, teleskope).